ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання на 2021-2023 роки

 

Преамбула

 

Антикорупційна програма Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог закону України «Про запобігання корупції», , Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194 та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Цією Антикорупційною програмою Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання проголошує, що її працівники, посадові особи, Генеральний директор і засновники у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання через запровадження положень Антикорупційної програми заявляє та підтверджує свою прихильність принципам та нормам міжнародного та українського антикорупційного законодавства.

Антикорупційна програма має знаходитись у генерального директора (оригінал), в усіх структурних підрозділах (враховані копії).

Терміни які вживаються в даній антикорупційній програмі

антикорупційна програма – комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення протидії та запобігання корупції у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання;

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

посадові особи – особлива категорія працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, які згідно Статуту займають за призначенням чи в іншому встановленому порядку передбачені штатним розписом посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків;

адміністративно-господарські обовязки – обов’язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо);

організаційно-розпорядчі обов’язки –  обов’язки щодо здійснення керівництва трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

близькі особи – члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

суб’єкти декларування–посадові особи, згідно Статуту, які постійно обіймають посади,  пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків;

викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо;

регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов’язково створюються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями.

 

 1. Загальні положення

 

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі –учасники програми), якими є посадові особи та працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

Антикорупційна програма включає в себе звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання на 2021-2023 роки .

Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

Мета Антикорупційної програми – забезпечення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності обласної ради.

Політика щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  обумовлена основними принципами діяльності об’єднання, визначеними чинним законодавством України,  а саме: 

– верховенством права, демократизмом і законністю;

– повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина;

– законністю;

– гласністю;

– служінням територіальній громаді;

– професіоналізмом, компетентністю, ініціативністю, чесністю, відданістю справі;

Засадами  загальної  відомчої  політики  щодо  запобігання  та  протидії корупції в Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні є:

– окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію;

– створення ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції в усіх сферах діяльності обласної ради, виявлення та усунення корупційних ризиків;

– мінімізація проявів корупційних правопорушень, формування серед працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання нетерпимого, негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного явища;

– забезпечення відкритості та прозорості діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  є:

 – проведення серед учасників організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;

– вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення контролю за дотриманням учасниками програми під час виконання своїх повноважень загально етичних норм поведінки;

– вжиття дій, передбачених чинним законодавством, щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки;

– виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності учасників антикорупційної програми, та здійснення їх оцінки щодо наявності корупційної складової;

– забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, або про факти підбурення до вчинення таких корупційних правопорушень;

– забезпечення відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні інформації щодо діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  на її офіційному веб-сайті;

– інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

Антикорупційна програма відображає підтримку Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання антикорупційної стратегії держави, що підтверджується відкритим доступом до інформації про її діяльність, свідчить про прагнення учасників програми до підтримання ділової репутації Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  на належному рівні

Антикорупційну програму затверджено наказом генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання після її обговорення з працівниками і посадовими особами об’єднання.

Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , а також для її ділових партнерів.

 

 1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

 

Одним із основних напрямків діяльності у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , а також усунення умов та причин їх виникнення. 

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання  не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми

Для проведення оцінки корупційних ризиків у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні  утворено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються генеральним директором.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), Генеральний директор, керівники структурних підрозділів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , а також інші працівники, визначені генеральним директором за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні .

Корупційні ризики у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання  перебуває у ділових правовідносинах.

Чинниками корупційних ризиків є умови та причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння учасниками програми під час виконання посадових обов’язків діянь, що можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісія відповідно до порядку її діяльності здійснює їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами і  готує письмовий звіт, що підписується членами комісії

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Генеральний директору і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , а також може бути оприлюднений на веб-сайті Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  (у разі його наявності).

За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків Генеральний директор, засновники (учасники) вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

 

 1. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми
 2.  

Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, включаючи посадових осіб усіх рівнів, генерального директора, засновників а також для усіх структурних підрозділів.

Антикорупційна програма також застосовується Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  (далі – засновники);

2) Генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   (далі – Генеральний директор);

3) посадова особа Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

4) посадові особи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  всіх рівнів та інші працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  (далі – працівники).

 1. Антикорупційні заходи у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Заходи стосовно усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію чи мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання  забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

 Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Основними антикорупційними стандартами і процедурами Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання ;

5) обмеження щодо підтримки Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням  політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 

 1. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням.

Ділові партнери Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

Для повідомлення працівниками Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні ТАОО та на офіційному веб-сайті Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання. Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень  0352 52 36 91;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень tovtaokor@gmail.com;

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення – щопонеділка 10 год  – 13 год.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому Генеральний директором за поданням Уповноваженого.

 

 1. Навчання та заходи з поширення інформації

щодо програм антикорупційного спрямування

 

Підвищення кваліфікації працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, так і окремі заходи для Генерального директора.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1)пропозицій Генерального директора, засновників, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3)результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

Навчання учасників антикорупційної програми спрямоване на неухильне виконання вимог антикорупційного законодавства та негативне ставлення до корупції, є важливою складовою загальносоціального та відомчого рівнів запобігання корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні.

Керівники структурних підрозділів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  мають право ініціювати перед уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні, начальником організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою ознайомлення з антикорупційним законодавством працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти інших органів державної влади та орган в місцевого самоврядування, громадські організації.

Для забезпечення проведення серед учасників Антикорупційної програми організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції організовуються протягом 2021-2023 років наступні заходи:

Проведення семінару підвищення кваліфікації працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  на теми:

 1. Державна антикорупційна політика України, пріоритети, шляхи та принципи її реалізації.
 2. Правова відповідальність та наслідки за вчинення корупційних правопорушень.
 3. Зарубіжний досвід протидії корупції.
 4. Конфлікт інтересів у антикорупційній практиці.
 5. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо отримання подарунків.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні , начальник організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

травень 2021 року

Проведення навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання «Електронне декларування: порядок заповнення, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, настання відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб’єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації. Зміни в законодавстві, що стосуються декларування».

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні , начальник організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

I квартал 2021, 2022, 2023 років

Проведення семінару працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.»

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні , начальник організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

ІI квартал 2021, 2022, 2023 років

Для новопризначених працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забезпечити проведення вступного інструктажу з питань запобігання і протидії корупції, основних положень антикорупційного законодавства і правил етичної поведінки.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні , начальник організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Протягом місяця з дня призначення

Проведення семінарів, навчань, круглих столів, для працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  з актуальних питань діяльності, дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

Згідно з орієнтовним планом-графіком

З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушень в Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні забезпечити функціонування  постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: tovtaokor@gmail.com  інформацію про яку розміщено на офіційному веб-сайті Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  у рубриці «Повідомити про корупцію».

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні, начальник організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Постійно 2021-2023 роки

Забезпечення участі посадовими особами Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  у конференціях, семінарах, круглих столах які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції згідно орієнтовного плану-графіку.

Після проведених навчань планується тестування серед учасників програми на знання вимог законодавства у сфері запобігання корупції. 

 

 1. 7. Норми професійної етики працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього Генерального директора, або генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , або її засновників та Уповноваженого.

 

 1. Періодичність перегляду Антикорупційної програми

 

Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні, начальником організаційно-правового відділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання або комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Антикорупційна програма переглядається у разі:

– за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання;

– ідентифікації нових корупційних ризиків;

– надання пропозицій постійною комісією Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання;

– проведення комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання анкетування, обговорення та консультацій з учасниками щодо вдосконалення Антикорупційної програми;

– надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень.

– після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації протягом 30-ти календарних днів. 

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються наказом Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  та оприлюдненням його на офіційному веб-сайті обласної ради для відкритого доступу.

 1. Права і обов’язки засновників та працівників (крім Уповноваженого) Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Засновники, генеральний директор, працівники та інші особи, що діють від імені Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

Засновники, генеральний директор, працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, Генерального директора або засновників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

Працівникам та Генеральний директору Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, Генеральний директором Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники, Генеральний директор не можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо сукупна вартість за рік таких подарунків не перевищує  двох прожиткових  мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки .

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, Генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього Генерального директора (за наявності) або Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи Генеральний директором Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є Генеральний директором Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   у разі його відсутності.

Працівники, Генеральний директор, а також особи, які діють від імені Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   щодо пропозицій подарунків від імені Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає Генеральний директор із врахуванням вимог законодавства.

Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, Генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

 1. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)

Уповноважений Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання призначається засновниками або Генеральним директором відповідно до законодавства про працю та установчих документів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   або її засновників за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого Генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні.

Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою Генерального директора) інших працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників, Генерального директора, ділових партнерів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

 Засновники, Генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   зобов’язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження Генерального директора внутрішні документи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, Генеральним директором Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання Генеральному директору пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

здійснених Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати засновникам (учасникам), Генеральному директору, працівникам Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об’єднанням заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому, за рішенням Генерального директора, можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувались;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою Генерального директора працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання ;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  ;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, Генерального директора до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до засновників, Генерального директора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 1. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, Генеральним директором Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   Антикорупційної програми.

Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральний директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому  Антикорупційною програмою.

Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає Генеральний директору та засновникам (учасникам). Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

Співпраця Уповноважено з працівниками (викривачами), які надають інформацію або анонімні повідомлення  про факти корупції, здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції» із змінами і доповненнями, зокрема відповідно до Закону України  від 17 жовтня 2019 року № 198-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

Права і обов’язки Уповноваженого реалізуються відповідно до Рішення, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 17.03.2020 року № 102/20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року № 361/34644 і Методичних організацій щодо організації роботи із повідомлення про корупцію, внесеними викривачами, затвердженими Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 року № 286.

Працівникам Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), Генеральний директору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   та повідомлень про факти підбурення працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

Генеральний директор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

Повідомлення працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   або ділових партнерів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник, визначений засновниками або Генеральним директором.

Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 1. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

Генеральний директор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Юридичній особі.

Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  , Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

Заходи для захисту викривача визначаються засновниками або Генеральним директором спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це Генерального директора.

Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   встановлюються Уповноваженим.

Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Генерального директора Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   приймається засновниками.

Працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому Генеральний директору та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 1. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновники, Генеральний директор, працівники Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 3 робочих днів  з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 5 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Генеральний директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому  Антикорупційною програмою.

 1. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування Генеральний директор накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

Дисциплінарні стягнення накладаються Генеральний директором на працівників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   відповідно до норм законодавства про працю.

 1. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   або ознак вчинення працівником Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це Генерального директора, який вживає заходів, передбачених цим розділом.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми Генеральний директором або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми Генеральний директор повідомляє про це засновників (учасників) Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), Генеральний директор зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 3 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається Генеральний директором і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується Генеральний директором.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 5 днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                                          К.Ю.Стадник

 

ЗВІТ ЗА 2020 РІК